Clip vũ khúc sân trường do học sinh Trường TH Cảnh thuy trình bày.